top of page
EetMetSuus_N_RGB_72dpi.png

Word ik van brood en aardappelen dik? 

Nee.
(volkoren) Brood en aardappelen zijn gezond. Ze bevatten vezels, vitamines en mineralen. Door de vezels geven ze sneller een gevoel van verzadiging waardoor je er niet snel te veel van eet. Ter vergelijking: 

100 gram chocolade =

530 calorieën
3 sneetjes volkorenbrood (ca. 100 gram) =

230 calorieën

Na 3 sneetjes brood heb je waarschijnlijk genoeg, terwijl je bij chocolade nog wel een stukje zou lusten. Daarbij geeft brood je lichaam goede voedingsstoffen in tegenstelling tot chocolade.

Wel is de hoeveelheid brood, aardappelen, rijst en pasta een punt van discussie. Ik denk dat het voor de gemiddelde persoon gezond is méér groente, noten, zaden en peulvruchten te eten en daardoor wat minder brood, aardappelen, rijst en pasta. 

Maar dit geldt niet voor iedereen. (Duur)sporters bijvoorbeeld kunnen meer (snelle) energie uit deze koolhydraatrijke producten gebruiken.  

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
  Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

   

 2. Verhindering
  Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
  Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
  Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

   

 3. Tarieven
  Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar.
  In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.

  Eet met Suus hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.
   

 4. Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina 'kosten', of navragen bij uw diëtist. 
   

 5. Beëindigen behandeling
  De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet. 

   

 6. Betaling en declaraties
  In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd, en kan deze kosten via een betaalverzoek voldoen. 

   

 7. Uitblijven van betaling
  Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 

   

 8. Incasso
  De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. 

   

 9. Verschuldigdheid
  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend. 

   

 10. Aansprakelijkheid
  Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist. 

   

 11. Klachten
  'Eet met Suus' doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met 'Eet met Suus'. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website, www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl. Bekijk hier de informatiefolder“Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”

   

 12. Contactgegevens 
  Eet met Suus 
  Postadres: Bredaseweg 36, 4891 SJ Rijsbergen  
  Tel: 06-28230888 
  email: info@eetmetsuus.nl 
  www.eetmetsuus.nl 

Algemene voorwaarden 

bottom of page